کودک

بازیافت چیست؟

بازیافت چیست؟
زباله یعنی چه؟
آیا می شود بدون زباله زندگی کرد؟
هر یک از ما چطور می توانیم کمتر زباله تولید کنیم؟