نوجوان

داستانی زیبا درباره تجربه فرهنگی میان پدران و پسران