کودک

اوتیسم چیست؟

اوتیسم چیست؟ تعدادی از کودکان اطراف ما در طیف اوتیسم قرار دارند. شناخت ویژگی های این کودکان به ما این امکان را می دهد والدین همپایشان را توانمندتر کنیم.

برچسب ها