اخبار سایت

ساعات حضور در برنامه تست گویندگی و اجرای شهرستان دماوند

ساعات حضور کسانی که در برنامه تست گویندگی و اجرای شهرستان دماوند ثبت نام کرده اند.
لطفا طبق شماره ثبت نام و در ساعت مقرر در محل حضور یابید. باتشکر

ساعت حضور شماره ثبت نام      *
۰۸:۴۰ ۱۰۰ تا ۱۶۰ ۱
۱۱:۰۰ ۱۶۰ تا ۲۰۵ ۲
۱۴:۰۰ ۲۰۶ تا ۲۶۰ ۳
۱۶:۰۰ ۲۶۱ تا آخر ۴