معرفی نوجوان

یک نویسنده – یک کتاب با لاله جعفری

یک نویسنده – یک کتاب با لاله جعفری

یک نویسنده – یک کتاب با لاله جعفریکتابی راازخانم لاله جعفری انتخاب کردیم به نام ناروال و نهنگ شاخ دار برای مخاطب نوجوان

یک پاراگراف خلاصه ی ناورال؛ نهنگ تک شاخ

در شب عروسی عروس دریا و اسبان، اقیانوس مورد حمله ی نیروی فضائی شران قرار می گیرد. کف آن سوراخ شده و بتدریج آب خود را از دست می دهد تا در نهایت نابود شود.
ماهیان اقیانوس در بیخبری به سرمی برند. تنها نهنگ سفید آگاه بر این فاجعه است. نهنگ سفید خود را تا نیمه در سوراخ فرو می برد تا مانع از دست رفتن آب اقیانوس شود.
نهنگ سفید با کمک پسرش؛ ناروال و نیز با کمک عروس دریا و اسبان و یاری ماهیان می خواهند اقیانوس را نجات دهند. پدر بوته که انسان دانشمندیست و سفینه ای به نام هوگ ویک را برای نجات اقیانوس اختراع کرده، در این مبارزه همرزم آنهاست.
لاله جعفری

برچسب ها