خردسال

کودک تا قبل از سه سالگی

کودک تا قبل از سه سالگی ، وسایلش رامانند اعضای بدنش می‌داند
هرگز نمی‌پذیرد دیگران را سهیم کند نباید از او انتظار داشت دستش یا پایش را به کسی بدهد