اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۴)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۳۱ کیمیا نیکزاد دانلود فایل
۳۲ مهلا شچاعی دانلود فایل
۳۳ مهسا حیدری دانلود فایل
۳۴ مهسا طیبی دانلود فایل
۳۵ مهشید حاجی علیرضایی دانلود فایل
۳۶ مهشید حسین هاشمی دانلود فایل
۳۷ ملکی دانلود فایل
۳۸ ملیحه شیدایی دانلود فایل
۳۹ مریم بابا امیری دانلود فایل
۴۰ مریم هداوندی دانلود فایل