اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۵)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۴۱ مریم لطیفی دانلود فایل
۴۲ مریم زرگری دانلود فایل
۴۳ مهدی رضا خسروی و فریده تندپو دانلود فایل
۴۴ مهرا آذر دانلود فایل
۴۵ مهران شمالیان دانلود فایل
۴۶ مهشید حسین هاشمی دانلود فایل
۴۷ مهربد پیامی پور دانلود فایل
۴۸ مینا مزینی دانلود فایل
۴۹ مینا طاهری دانلود فایل
۵۰ مبینا عبدالملکی دانلود فایل