نوجوان

اعتیاد به بازی کامپیوتری رسما در فهرست بیماری‌های اختلال در سلامت روان

سازمان بهداشت، اعتیاد به بازی کامپیوتری رو رسما در فهرست بیماری‌های اختلال در سلامت روان قرار داد!

این سازمان گفته، این نوع اعتیاد در موارد پیشرفته بر گرسنگی و خواب هم غالب میشه