اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۷)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۶۱ نگین محمد کاظمی دانلود فایل
۶۲ نعمت خدامرادی دانلود فایل
۶۳ نسا خلیلی دانلود فایل
۶۴ نیلوفر سمیعی دانلود فایل
۶۵ پریسا محسن دانلود فایل
۶۶ پرنیا ترکی دانلود فایل
۶۷ پارسا یعقوبی دانلود فایل
۶۸ پروانه نایبی دانلود فایل
۶۹ پیام طیبی دانلود فایل
۷۰ پگاه محمدی دانلود فایل