اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۹)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۸۱ ثنا نشاط دانلود فایل
۸۲ ساناز رمضانی دانلود فایل
۸۳ سارا آبادگر دانلود فایل
۸۴ صدیقه واسعی دانلود فایل
۸۵ سپیده احمدی دانلود فایل
۸۶ سپیده محمودی دانلود فایل
۸۷ ستاره خالقی دانلود فایل
۸۸ ستایش سیفی دانلود فایل
۸۹ شیدا ابوطالبی دانلود فایل
۹۰ سیما صلاحی دانلود فایل