اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش آخر)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۹۱ سمیه اسدیان دانلود فایل
۹۲ یاسمین پاشا دانلود فایل
۹۳ یاسین تبریزی دانلود فایل
۹۴ یکتا سپاسی دانلود فایل
۹۵ زهرا لطفی دانلود فایل
۹۶ زهرا مشهدی مقدم دانلود فایل
۹۷ زهرا نیکو نژاد دانلود فایل
۹۸ زهرا رنجبر دانلود فایل