خانواده کودک

كودك را به عجله كردن، مجبور نكنيد.

*زود باش.
*دير شد.
*ما همه منتظر تو هستيم.

مفهوم اين كلمات و جملات برای كودك اين است كه من بلد نيستم(عدم اعتماد به نفس) ، من موفق نمی شوم (عدم اعتماد به نفس ) ، من خوب نيستم(عدم عزت نفس) .
تصور كنيد يكی از اين جملات ده بار تكرار شود و هر بار صدا بالا تر رود. شما چه می كنيد؟ ابتدا نمی شنويد و سپس عصبانی می شويد.
به عبارتی اين جملات باعث نمی شوند كودك كارهايش را انجام دهد بلكه در او اضطراب و خشم توليد می گردد.

برچسب ها