انیمیشن کوتاه کودک

کودکی که برای خوشحالی خواهرش مبلغی را پرداخت کرد ، که بزرگترها هم قادر به پرداختش نبودند

#کودک
#قدردانی
کودکی که برای خوشحالی خواهرش مبلغی را پرداخت کرد ، که بزرگترها هم قادر به پرداختش نبودند