خردسال

لجبازی خردسالان

سه سالگي اوج لجبازی خردسالان است اما این لجبازی با قصد و غرض نیست بلکه شخصیت “من” و مستقل کودک در حال شکل گیری است .
والدین بایدخیلی صبوری کنند و از تنبیه کردن جدا خودداری کنند.