خانواده

۲۴ آبان روز‌ کتاب و‌ کتاب‌خوانی گرامی

۲۴ آبان روز‌ کتاب و‌ کتاب‌خوانی گرامی

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم
به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است
که در آینده بابت نخواندن آن
پرداخت خواهیم کرد…

۲۴ آبان روز‌ کتاب و‌ کتاب‌خوانی گرامی