خانواده

هیچ گونه تبعیضی میان كودكانتان قائل نشوید

تبعیض ، بذر اختلاف کاشتن است
بذر حسادت کاشتن و بذر انتقام کاشتن است.
تبعیض سبب می شود هم روح بچه محروم ، فشرده و آزرده و ناراحت بشود و هم آن بچه عزیز کرده ، متکی به غیر و ضعیف النفس، زودرنج، لوس و نُنر بار بیاید.