معرفی

یک نویسنده، یک کتاب با هانس کریستین آندرسن

هانس کریستین آندرسن ۱۸۰۵_۱۸۷۵نویسنده معروف دانمارکی از معروف ترین داستان هایش می توان از پری دریایی کوچولو ،بند انگشتی، جوجه اردک زشت دخترک کبریت فروش ولباس جدیدامپراطور نام برد.