اخبار سایت ویژه برنامه

دومین استیج تست اجرا وگویندگی در شهر لواسان

دومین استیج تست اجرا وگویندگی در شهر لواسان توسط گروه رسانه ای قاب کودک وباهمکاری روابط عمومی و شهرداری شهر لواسان برگزار گردید.