خانواده کودک

کنجکاوی های جنسی

از حدود پنج سالگی به بعد ممکن است کنجکاوی های جنسی به گونه ای دیگر در میان کودکان دیده شود. پدر و مادر هنگام استحمام فرزند جنس مخالفشان پوشش مناسب را حفظ کنند. حتی در آموزه های دینی ما هم آمده است که وظیفه استحمام پسر بعد از ۳سالگی به عهده پدر است.