دوره گویندگی و اجرا با دکتر عبدالرضا امیراحمدی

1,300,000 تومان

مجری ارشد تلویزیون
مدرس مهارت گویندگی و ارتباط موثر و قدرت نرم