بخشخانواده

خانواده خردسال

بازی حسی حرکتی

راه رفتن روی سطوح مختلف از بازیهای حسی حرکتی است که مناسب خردسالان بالای ۲ سال است و انجام این بازیها برای کودکان بسیار مناسب است.