بخشخردسال

خردسال

تقدیر از مادر

از مادرت بخاطر غذایی که برای تو پخته قدردانی کن
بعضی ها غذا ندارن،
و بعضی ها مادر

خردسال

لجبازی خردسالان

سه سالگي اوج لجبازی خردسالان است اما این لجبازی با قصد و غرض نیست بلکه شخصیت “من” و مستقل کودک در حال شکل گیری است . والدین بایدخیلی صبوری کنند و...