بخشخردسال

خانواده خردسال

بازی حسی حرکتی

راه رفتن روی سطوح مختلف از بازیهای حسی حرکتی است که مناسب خردسالان بالای ۲ سال است و انجام این بازیها برای کودکان بسیار مناسب است.

خردسال

کودک تا قبل از سه سالگی

کودک تا قبل از سه سالگی ، وسایلش رامانند اعضای بدنش می‌داند
هرگز نمی‌پذیرد دیگران را سهیم کند نباید از او انتظار داشت دستش یا پایش را به کسی بدهد