بخشخردسال

خردسال

کودک تا قبل از سه سالگی

کودک تا قبل از سه سالگی ، وسایلش رامانند اعضای بدنش می‌داند
هرگز نمی‌پذیرد دیگران را سهیم کند نباید از او انتظار داشت دستش یا پایش را به کسی بدهد

خردسال

شعر آهای آهای بهاره

“شعر آهای آهای بهاره” آهای آهای بهاره عید اومده دوباره گلهای زرد ولاله روئیده هر کناره بهاره و بهاره بهار صفا میاره بلبل رو شاخه گل گنجشکه رو چناره...