بخشکودک

کودک

این دستورالعمل برای همه کودکان نیست.

این دستورالعمل برای همه کودکان نیست. کودکان کارو خیابان از این قائده مستثنی هستند. این نان آوران خانواده باید از ابتدای صبح تا پاسی از شب در میان زباله ها و...