بخشکودک

خانواده کودک

کنجکاوی های جنسی

از حدود پنج سالگی به بعد ممکن است کنجکاوی های جنسی به گونه ای دیگر در میان کودکان دیده شود. پدر و مادر هنگام استحمام فرزند جنس مخالفشان پوشش مناسب را حفظ کنند...