بخشکودک

کودک

اگر کودک زمین خورد و زخمی شد

اگر کودک زمین خورد و زخمی شد و گریه کرد ، نگویید چیزی نشده بغلش کنید و با او همدردی کنید بگویید خیلی درد میکنه ؟ میدونم خیلی میسوزه کودک نیاز به درک احساسات...