بخشکودک

کودک

اوتیسم چیست؟

اوتیسم چیست؟ تعدادی از کودکان اطراف ما در طیف اوتیسم قرار دارند. شناخت ویژگی های این کودکان به ما این امکان را می دهد والدین همپایشان را توانمندتر کنیم.

کودک

بازیافت چیست؟

بازیافت چیست؟
زباله یعنی چه؟
آیا می شود بدون زباله زندگی کرد؟
هر یک از ما چطور می توانیم کمتر زباله تولید کنیم؟

کودک

دلیل پوسیدگی دندانهای شیری کودکان

توی دهان شما، علاوه بر زبان، دندان و لثه ، تعداد زیادی باکتری ها هست. باکتری ها موجودات زنده و بسیار بسیار ریزی هستند که روی لثه، دندان ها و زبان شما زندگی می...