بخشنوجوان

نوجوان

به یاد قیصر امین پور

قیصر امین پور ازجمله شاعران ونویسندگانی بود که آثار شاخصی در زمینه شعر نوجوان داشت.در اردیبهشت ۱۳۳۸ بدنیا آمد ودر ابانماه ۱۳۸۶ از دنیا رفت مزارش در زادگاهش...