برچسبشماره 4

اخبار سایت

اطلاعیه شماره ۴

قاب كودك به اطلاع شركت كنندگان دربرنامه تست اجراى دماوند ،وتمامى برنامه سازان وهمكاران راديويى ،تلويزيونى ودوبلاژ مى رساند فايل هاى شركت كنندگان ازتاريخ ۲۹...